VÄRDERINGAR >

 

Humanistiskt ledarskap
Vi vill bidra till ett ledarskap som tar vara på ledares, medarbetares och organisationers inneboende vilja och resurser att utvecklas, ta ansvar och samarbeta genom att stödja ledare till ett situationsanpassat ledarskap. Ledaren är en viktig förebild som påverkar hur värderingar och etik efterlevs samt hur makt används, vilket i sin tur påverkar företagskulturen.

Affärsmässighet
Vi vill medverka till organisationer med god performance, fokusering och ett långsiktigt gott resultat. Vi tror att en bra balans mellan hårda och mjuka faktorer i ledarskapet av organisationer ger sunda företag och där medarbetare och ledare gärna vill arbeta.

Etik
Genom det konsultativa samtalet vill vi medverka till att den enskilde tar ansvar för det gemensamma bästa i organisationer genom att tydliggöra samt föra dialog kring händelser, beslut och värderingar i organisationen.

Värderingsstyrt ledarskap
De flesta företag har uttalade värderingar och visioner som man arbetar efter för att nå målen. Avgörande för genomslagskraften är ledningens och ledares engagemang och äkthet, för att trovärdigt kunna kommunicera detta krävs att varje enskild ledare reflekterar över hur han/hon själv förhåller sig till sitt eget ledarskap. En ledare med god förmåga att leda sig själv och ett ledarskap som kommunicerar värderingar och mål leder till hälsosamma organisationer och engagerade medarbetare.